Stadgar

Stadgar för Studebakerklubben-Sweden

Antagna vid årsmötet den 13 juli år 2003

§1 Klubbens syfte

Klubben ska tillvarata intresset för fordon och andra produkter tillverkade av Studebaker, samt vara

ett forum för dem som vill bevara och utveckla detta intresse.

§2 Medlemskap

Rätt till medlemskap har den som delar klubbens intressen under §1.

§3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmötet och styrelsen.

§4 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två ersättare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna och ersättarna är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen har rätt att hålla telefonmöte eller möte på Internet.

Kassören förvaltar föreningens medel och för dess räkenskaper.

Ordförande och kassör teckna var och en för sig firma i ekonomiskt avseende. I övrigt tecknas

föreningens firma av ordförande eller vice ordförande.

§5 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.

Medlemsavgiften betalas in tillklubbens kassör senast under januari och gäller per kalenderår.

§6 Val

Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet, varefter styrelsen, med undantag från ordförande,

konstituerar sig. Mandattid är två år. Ordförande och kassör bör ej väljas samtidigt. Kassör utses

inom eller utom styrelsen.

§7 Organisation

Klubbens verksamhet leds mellan årsmötena av styrelsen.

Medlem som önskar ta upp fråga för beslut vid mötet, skall anmäla detta till styrelsen senast fjorton

dagar före mötet.

Ärende som inte tagits upp i styrelsens förslag till dagordning vid föreningsmöte får ändå, om det

inte gäller stadgeändring, tas upp till beslut om mötet kräver detta.

Medlemmar närvarande vid mötet har en röst vardera.

Rösträtten får inte överlåtas.

Begärs omröstning skall den verkställas och utom vid personval ske öppet.

Beslut fattas med enkel majoritet.

I övriga fall har fungerande ordförande utslagsröst.

Ledamot i styrelsen har inte rösträtt vid val av revisorer eller i fråga om ansvarsfrihet.

§8 Årsmötet

Årsmötet hålls vid en lämplig träff senast under sommaren.

Kallelse till årsmötet utsändes senast 30 dagar före årsmötet.

På årsmötet skall följande punkter behandlas:

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Mötets behöriga utlysande

Styrelsen årsberättelse

Revisorns berättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Medlemsavgiftens storlek

Val av ordförande/kassör

Val av styrelseledamöter samt ersättare

Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt ersättare för dessa.

Val av valberedning.

Övriga frågor.

§9 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer.

Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före

årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra

följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

§11 Uteslutning av medlem

Medlem som inte har betalat sin avgift kan uteslutas om styrelsen så beslutar.

§12 Föreningens upplösande

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två på varandra följande möten, varav ett är

årsmöte.

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.